09 ธันวาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 9 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง Update ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L62674_1.pdf

                                                    โครงการอบรม    หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563
                                                            เรื่อง  Update ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม  2562

  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 2/2563 เรื่อง Update ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านภาษีอากร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                  การจัดอบรม เรื่อง
Update ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการจัด รี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านอื่นๆ ได้ 7 ชั่วโมง 

 

วิทยากร   คุณถนอม เกตุเอม  ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

           จัดอบรม  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม  2562    เวลา 8.45  – 17.00 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)

                     ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม
         1. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
         3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม  พร้อมกำหนดการ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
            เป็นต้นไป หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์   (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)
      
        4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        6. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการและได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น
        7. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือรถไฟฟ้า

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม  2562 เวลา 9.30 น. 

https://forms.gle/4jsXA4dno5xM4DLh7

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408