26 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง          ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


       เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของนิติบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่นำส่งเพื่อประกอบการทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเรียนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2563 จะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น จึงขอเชิญชวน ให้นิติบุคคลดาวน์โหลดไฟล์ “ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ไปใช้งาน” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


      ศึกษาขั้นตอนการนำส่งได้ที่ : http://efiling.dbd.go.th/index.html หรือ https://www.youtube.com/channel/UCL22IaMgXS0SSxlI-rJ0xfw 

ติดต่อสอบถาม e-mail : efiling.training@gmail.com หรือโทร 0 2547 4377,0 2547 4385, 0 2547 5978, 0 2547 4390-91
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า