21 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 8 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”จังหวัดชลบุรี

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

 โครงการอบรมหลักสูตร

“ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”

จังหวัดชลบุรี

 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562      โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี                           


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถจะสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SME  สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

สมัครอบรม .... รี....ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี  3 ชั่วโมง และ ด้านอื่นๆ  3 ชั่วโมง

 

วัน เวลา สถานที่จัดอบรม  :  วันพฤหัสบดีที่ 19  ธันวาคม 2562  >> เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                 :  โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี         

                 

วิทยากร        -   คุณจุฑามาศ สุทธินาค   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

                  -   ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ    ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

 

สมัครอบรม >> จังหวัดชลบุรี คลิกที่ลิงก์นี้ >>  https://forms.gle/EX8CKEReJioXRAuu9

 

เงื่อนไขในการอบรม

1. กรณีที่ลงชื่อสมัครไว้แล้ว : หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้แจ้งกลับภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

2. สำหรับผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย

3. ผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการ

   นับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407