08 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 6 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563” เรื่อง “การบัญชีเงินลงทุน”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563
เรื่อง  การบัญชีเงินลงทุน”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน  2562

  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การบัญชีเงินลงทุน” เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                  การจัดอบรม เรื่อง
การบัญชีเงินลงทุน” เป็นการจัด รี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง 

 

วิทยากร   คุณเนาวรัตน์  เดชกูลพรศิริ  หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
             คุณวาสนา  งามบุญปลูก     ผู้จัดการอาวุโสบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

จัดอบรม  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   เวลา 8.45–17.00 น.(เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)

                     ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม
         1. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
         3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  และข่าวอบรมสัมมนา   (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)       
        4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        6. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการและได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น
        7. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือรถไฟฟ้า

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ในวันพุธที่ 20  พฤศจิกายน  2562 เวลา 9.30 น. 

https://forms.gle/KfMoL7z1R9gThPWg6

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408