29 ตุลาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 5 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 90

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพัน  ธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (DBD e-Magazine)  “DBD Accounting” ฉบับที่ 90


เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

©   บทความ “คำชี้แจง : การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลพร้อมการขึ้นทะเบียนประกันสังคม”

©   บทความ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน : ตอนที่ 3”

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   http://magazine.dbd.go.th/magazine


กองกำกับบัญชีธุรกิจ