22 ตุลาคม 2562

เรื่อง          ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน นับชั่วโมง CPD ได้ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ฟรี  จังหวัดอุดรธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กำหนดจัดอบรม

เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

              การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลตั้งใหม่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ
รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และ
    สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 

*   วันที่จัดอบรม           :  วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

*   สถานที่จัดอบรม        :  ห้องทุ่งศรีเมือง 2  โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

*   กำหนดการอบรม  

     08.30 – 08.45 น.      :     ลงทะเบียน

     08.45 – 09.00 น.      :     กล่าวเปิดการอบรม

     09.00 – 10.30 น.      :     การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ                                

     10.45 – 12.15 น.      :     ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

                                     รายการทางทะเบียน     

                                             วิทยากร โดย นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนพิจารณาข้อพิพาท

                                             และแก้ไขข้อโต้แย้ง

                                             กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

     13.15 – 16.30 น.      :     เตรียมตัวอย่างไรเพื่อได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ

                                     วิทยากร โดย นางไอลดา สุขบัญชา   

                                             กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด

*   การนับชั่วโมง CPD      :  ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง  

*   ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  :  ก่อนวันอบรม 3 วัน ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*   เอกสารในการอบรม     :  พิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หัวข้อ อบรม/สัมมนา                                   

ภายใต้ข่าวอัพเดต >>ไม่มีเอกสารแจกในวันอบรม<<

 

เงื่อนไขในการสมัคร

1. สมัครอบรมผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น  ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. สมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

3. กรอกใบสมัคร ตามลิงก์  https://forms.gle/QhQZLVgRA87rB2FU6

4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงในวันอบรมด้วย

5. กรณีที่ลงชื่อสมัครไว้แล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าวได้ ให้แจ้งกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

   โทร 0-2547-4417 หรือ 0-2547-5988  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถ้าไม่แจ้งจะตัดสิทธิ์ในการเข้าอบรมครั้งต่อไป



กองธรรมาภิบาลธุรกิจ