18 ตุลาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา ฟรี หลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรมหลักสูตร    “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562     โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช                          

     

             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี Üผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Üผู้ประกอบการ SME สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม
การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

                   « สมัครอบรม   !!! รี !!!    ไม่เสียค่าใช้จ่าย «

    Ü Ü นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง และ ด้านอื่นๆ  3 ชั่วโมง

·     วัน เวลา สถานที่จัดอบรม    :  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562  >> เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                       :  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช                             

« วิทยากร   -   ผู้แทนสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

                  -   ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ   ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

 

สมัครอบรม >> จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิกที่ลิงก์นี้ >> https://forms.gle/bpUR6pLQ8HiJqR146

 


t
เงื่อนไขในการอบรม t

1. กรณีที่ลงชื่อสมัครไว้แล้ว : หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้แจ้งกลับภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

2. สำหรับผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย

3. ผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการ

   นับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

µ กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407µ