11 ตุลาคม 2562

เรื่อง          ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน นับชั่วโมง CPD ได้

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

                                                                                                      ฟรี  จังหวัด ภูเก็ต

                                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดอบรม

เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

              การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลตั้งใหม่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ 

รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และ    สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 


*   วันที่จัดอบรม           :  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

*   สถานที่จัดอบรม        :  ห้องเทพพิทักษ์ โรงแรมเมโทร โพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

*   กำหนดการอบรม  


     08.30 – 08.45 น.      :     ลงทะเบียน

     08.45 – 09.00 น.      :     กล่าวเปิดการอบรม

     09.00 – 10.30 น.      :     การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ                                


     10.45 – 12.15 น.      :     ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน     

                                                               วิทยากร โดย นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนพิจารณาข้อพิพาทและแก้ไขข้อโต้แย้ง

                                                               กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


     13.15 – 16.30 น.      :     เตรียมตัวอย่างไรเพื่อได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ

                                                               วิทยากร โดย นายถิรเดช เพ็ญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


*   การนับชั่วโมง CPD      :  ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง  

*   ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  :  ก่อนวันอบรม 3 วัน ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*   เอกสารในการอบรม     :  พิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หัวข้อ อบรม/สัมมนา