09 กันยายน 2562

เรื่อง          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. (เปิดบริษัทบังหน้า ฝอกเงินผิดกฎหมาย)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


การฟอกเงิน คือ...

การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือ เรียกได้ว่า กระบวนการทำ เงินสกปรก ให้เปลี่ยนสภาพเป็น เงินสะอาด หรือ  การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ให้ดูเสมือนว่า ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย*** ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ที่ 
http://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469415871