31 กรกฎาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 43 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การจัดอบรม เรื่อง "ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต"

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L62652_1.pdf

        การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผู้นาข้อมูลไปใช้ โดยมีหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้     
        “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง”
        ประเด็นสาคัญที่ต้องระวังในการจัดทางบการเงิน
        การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและตามภาษีอากร
        ประเมินความแตกต่างด้านบัญชีและภาษีอากร
        ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงกาไรสุทธิทางบัญชี
        “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท”
        การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การจดทะเบียนนิติบุคคลทาอย่างไร และหน้าที่ตามกฎหมายของนิติบุคล
       การอบรมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
      
สถานที่จัดอบรม
        วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาสารองที่นั่งด้วยการสมัครผ่านทาง QR Code ท้ายเอกสาร หรือที่ https://forms.gle/4mPtdXYRtSUvS7qz9
การอบรม “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นด้านบัญชีและด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 30 นาทีหากท่านสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ได้ที่นี่


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4453 ในวันและเวลาราชการ ***กรมพัฒนาธุรกิจการค้า