26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง          E-Mail Newsletter ฉบับที่ 41 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ในการเรียน e-Learning

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดหลักสูตร e-Learning ซึ่งสามารถนับชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ (
CPD) ได้ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 6 วิชา ท่านสมัครเข้าเรียนได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแต่ละวิชานับชั่วโมง
CPD ได้ ดังนี้ 

1. วิชา สารสนเทศทางการบัญชี 1 นับชั่วโมงเป็นบัญชี 3  ชั่วโมง  อื่นๆ 3 ชั่วโมง
2. วิชา สารสนเทศทางการบัญชี 2      นับชั่วโมงเป็นบัญชี 9 ชั่วโมง

3. วิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานทางการบัญชี  นับชั่วโมงเป็นบัญชี 7 ชั่วโมง

4. วิชา วิเคราะห์งบการเงิน               นับชั่วโมงเป็นบัญชี 7 ชั่วโมง

5. วิชา งบกระแสเงินสด                  นับชั่วโมงเป็นบัญชี 7 ชั่วโมง
6. วิชา ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้          
นับชั่วโมงเป็นบัญชี 6 ชั่วโมง

     
       ขณะนี้ กรมฯ ขยายระยะเวลาการสมัครเรียน วิชา e-Learning จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 62 และเรียนได้ทันที ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 
หากท่านเคยสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าเรียนได้ที่
 http://dbdacademy.dbd.go.th  เลือก  e-learning Academy   

      ทั้งนี้  ขอให้ตรวจสอบการแนบบัตรประชาชนในประวัติข้อมูลส่วนตัว (
Profile) ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการนับชั่วโมง CPD

 *** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4408 ในวันและเวลาราชการ *** 

กองกำกับบัญชีธุรกิจ