31 กรกฎาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 39 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” ส่วนกลาง ครั้งที่ 3

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี Üผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Üผู้ประกอบการ SMEs สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม
การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

F « สมัครอบรม !!! รี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย «

F «« นับชั่วโมง CPD เป็นด้านอื่นๆ  6  ชั่วโมง ««

 

·         วัน เวลา สถานที่จัดอบรม   -   วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  >>  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                        -   ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จ.นนทบุรี

« วิทยากร   -  ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

                  -  ผู้แทนกรมสรรพากร

 

คลิกสมัครอบรม ได้ที่   https://forms.gle/7DxyAaskvzho58pd6

 

ÜÜ Ü    เปิดระบบให้รับสมัครวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 09.30 น.«««

 

 

t เงื่อนไขในการอบรม t

1. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครที่ยังไม่เคยสมัครอบรมหลักสูตรนี้ (ไม่ให้ผู้ที่เคยอบรมในส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และผู้ที่

  เคยอบรมในส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี  พระนครศรีอยุธยา  และ สุราษฎร์ธานี เข้าอบรมซ้ำอีก****)

2. กรณีที่ลงชื่อสมัครไว้แล้ว : หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้แจ้งกลับภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

3. สำหรับผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย

4. ผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการ

   นับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม µ กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407µ   กองกำกับบัญชีธุรกิจ