22 พฤษภาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 34 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” ส่วนกลาง ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ
รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการ
วางแผน การควบคุม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

 

·         วัน เวลา สถานที่จัดอบรม    -   วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562   >>  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                             -   ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

 

·         วิทยากร  -   ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

                        -   ผู้แทนกรมสรรพากร

 

·    สมัครอบรม  !!! รี !!!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย  >>>> นับชั่วโมง CPD เป็นด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

* เงื่อนไขในการอบรม *

1.    ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครที่ยังไม่เคยสมัครอบรมหลักสูตรนี้ (ไม่ให้ผู้ที่เคยอบรมในส่วนกลาง ครั้งที่ 1 และผู้ที่เคยอบรม

  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี  พระนครศรีอยุธยา  และ สุราษฎร์ธานี เข้าอบรมซ้ำอีก****)

2. กรณีที่ลงชื่อสมัครไว้แล้ว : หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้แจ้งกลับภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

3. สำหรับผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย

4. ผู้เข้าอบรมที่จะรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการ

   นับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

«ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ที่   https://forms.gle/aJgXpqttDzWDShX2A «

* เปิดระบบการรับสมัคร *วันจันทร์ที่  27 พฤษภาคม 2562 ««

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  * กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า