15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การจัดอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2562”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

 การจัดอบรม  หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2562”
เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing Version 2 : รุ่นที่ 2”
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน  2562

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 8/2562 เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing Version 2 :  รุ่นที่ 2” เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
               การจัดอบรม เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing Version 2 :  รุ่นที่ 2” เป็นการจัด ฟรี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีได้ 7 ชั่วโมง  

วิทยากร -  นายวีระเดช  เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการ  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
           -  คุณอริชภัสร์  จิระปราสิทธิ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ DBD e-Filing

จัดอบรม  วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30  – 17.00 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)
            ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม 
1. ผู้ที่เข้าอบรมและได้รับหนังสือรับรองในรุ่นที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 ได้อีก
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตนเองมาแสดงเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจสอบ
   จากสำเนาบัตร รูปถ่ายบัตร  หรือรูปจากไลน์
3. ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)
4. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
5. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป 
   หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  และข่าวอบรมสัมมนา  (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)
6. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
7. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการและได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น
8. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด  ขอให้ท่านเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะหรือรถไฟฟ้า

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. 

โดยให้ท่านคลิกที่ https://forms.gle/ihFj8WMzTfTPKCt56

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408 


กองกำกับบัญชีธุรกิจ