22 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-Mail Newsletter ฉบับที่ 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         

             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

 

      วัน เวลา สถานที่จัดอบรม    -   วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  >>  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                                     -   ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

      วิทยากร               -   ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

                                          -   ผู้แทนสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

 

      สมัครอบรม   !!! ฟรี !!!    ไม่เสียค่าใช้จ่าย     นับเป็นเนื้อหาทางด้านอื่นๆ ได้ 6  ชั่วโมง

 

เงื่อนไขในการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย

2. ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น

    โดย รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น


ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ที่   https://goo.gl/forms/PJFr8UFQOV9rVT4f1

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407
กองกำกับบัญชีธุรกิจ