16 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-Mail Newsletter ฉบับที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L61630_1.pdf

                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

                       วัน เวลา สถานที่จัดอบรม   

                                -   วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  >>  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                -   ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


                        วิทยากร

                                -   ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

                                -   ผู้แทนสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1


สมัครอบรม   !!! รี !!!    ไม่เสียค่าใช้จ่าย     นับเป็นเนื้อหาทางด้านอื่นๆ ได้ 6  ชั่วโมง


                        เงื่อนไขในการอบรม

                            1. ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD จะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย
                          2. ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น 

                          โดย รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ที่   https://goo.gl/forms/PJFr8UFQOV9rVT4f1                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า