12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 34 วันที่ 27 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนา ส่งเสริม ให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจเกิดความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

               ดังนั้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ควรมีการส่งเสริมและดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และรักษาระดับการประกอบธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาลให้คงอยู่ต่อไป จึงมีการจัดโครงการการประกวดธรรมาภิบาลดีเด่น มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติของธุรกิจ

               เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และส่งงบการเงินต่อเนื่องทุกปี

               ทั้งนี้ เปิดรับสมัครจำนวน 7 รุ่น  โดยมีการจัดสัมมนา และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประกวด  ดังนี้

 

รุ่นที่

สถานที่

วันที่สัมมนา และสัมภาษณ์

ปิดรับสมัคร

1

จังหวัดเชียงใหม่

7 พฤษภาคม 2561

4 พฤษภาคม 2561

2

จังหวัดอุดรธานี

10 พฤษภาคม 2561

8 พฤษภาคม 2561

3

จังหวัดพิษณุโลก

17 พฤษภาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561

4

จังหวัดสงขลา

23 พฤษภาคม 2561

21 พฤษภาคม 2561

5

จังหวัดระยอง

31 พฤษภาคม 2561

29 พฤษภาคม 2561

6

กรุงเทพมหานคร

6 มิถุนายน 2561

4 มิถุนายน 2561

7

จังหวัดเชียงราย

14 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน 2561

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร. 0 2547 4417 หรือ http://dbd.go.th/download/it_file/app_goodgov61.pdfกองกำกับบัญชีธุรกิจ