20 มีนาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การจัดสัมมนา เรื่อง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่”

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานการสอบบัญชี

รูปแบบใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเขียนรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบการเงิน

สถานที่จัดสัมมนา

  • วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
  • ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้ง
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ  
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา
  การสัมมนา เรื่อง Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี
รูปแบบใหม่
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต  เป็นวิชาบัญชีได้
7 ชั่วโมง
 
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ

ท่านสามารถคลิกสมัครได้ที่

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.phpωnid=469407991&filename=indexกองกำกับบัญชีธุรกิจ