07 มีนาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 31 วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ท่านเคยใช้งานบริการของกรม 5งานบริการ ดังนี้ 

1.   แบบสำรวจความพึงพอใจ "การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)"

http://www.dbd.go.th/main.phpωfilename=form_610306_5

 

2.   แบบสำรวจความพึงพอใจ "การนำส่งงบการเงิน กรณีผู้นำส่งเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด"

http://www.dbd.go.th/main.phpωfilename=form_610306_4
 

3.   แบบสำรวจความพึงพอใจ "การแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีครั้งแรก" 

http://www.dbd.go.th/main.phpωfilename=form_610306_3
 

4.   แบบสำรวจความพึงพอใจ "การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น"

http://www.dbd.go.th/main.phpωfilename=form_610306_2
 

5.   แบบสำรวจความพึงพอใจ "การจดทะเบียนการแก้ไขรายการจดทะเบียน และยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ"

http://www.dbd.go.th/main.phpωfilename=form_610306_1


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กรม เพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

 กองกำกับบัญชีธุรกิจ