12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 29 วันที่ 5 มีนาคม 2561 การอบรม เรื่อง บัญชี...ชี้ช่องรวย จังหวัดชลบุรี

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  ณ จังหวัดชลบุรี
           

             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs  อีกทั้ง เพื่อให้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผนการควบคุม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

 

  • วัน เวลา สถานที่จัดอบรม    -   วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  >>  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                  -   โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท   จังหวัดชลบุรี

 

  • วิทยากร             -   ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ     ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

                             -   นางสาวจุฑามาศ สุทธินาค     ผู้แทนสรรพากรภาค 5

 

  • สมัครอบรม !!! ฟรี !!!  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

t เงื่อนไขในการอบรม t

1.ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น

2.ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย

3.ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้น
  การอบรม การนับชั่วโมง
CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

 

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ที่     
https://goo.gl/forms/j3gT6UgVpqyuVwTy1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

µ กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407µกองกำกับบัญชีธุรกิจ