12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 28 วันที่ 2 มีนาคม 2561 การอบรม เรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย จังหวัดจันทบุรี

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ  เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้      การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรม เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561  ณ โรงแรม เคพี แกรนด์  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ทั้ง  ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 1.5 ชั่วโมง ด้านอื่นๆ 4.5 ชั่วโมง

            กรอกใบสมัคร Online  ได้ที่  https://goo.gl/forms/fXsz3Gb6DHOAkFVZ2

           ทั้งนี้  หากท่านชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว  จะถือว่าท่านได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรม โดยนำใบ Pay-in มาเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน

            หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามได้ที่  กองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 02-5474417กองกำกับบัญชีธุรกิจ