03 มกราคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 3 มกราคม 2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 7/2561” จังหวัดนนทบุรี

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรม

หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 7/2561”

 

เรื่อง  “ (ร่าง) TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ”

วันพุธที่ 17 มกราคม  2561

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จังหวัดนนทบุรี

                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่

7/2561”  เรื่อง “(ร่าง) TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”   เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน

การบัญชี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

                  การจัดอบรม เรื่อง “(ร่าง)TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”    เป็นการจัด ฟรี!!!

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้

โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง

 วิทยากร   ดร.ธนาดล  รักษาพล    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

จัดอบรม  วันพุธที่ 17 มกราคม 2561   เวลา 8.30  – 16.45 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)

                   ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม

         1. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้

         3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

หัวข้อ ประกาศ   (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)      

        4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        6. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

        7. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ  รถไฟฟ้า

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. 

https://goo.gl/forms/tl7KFkNR7K5rc0Ts1

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408

">กองกำกับบัญชีธุรกิจ