- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก E-Newsletter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1. การสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     2. เมื่อท่านมีการสมัครสมาชิกแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง e-Mail ที่ท่านได้สมัครไว้ หากท่านมีการเปลี่ยนแปลง e-Mail ท่านจะต้องสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง

     3. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com