หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 189 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

23 พฤษภาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 25 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพิษณุโลก
17 พฤษภาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง “Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561”
4 พฤษภาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 35 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีฯ (e-Permit)
27 เมษายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 34 วันที่ 27 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561”
25 เมษายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 25 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพิษณุโลก
20 มีนาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่”
19 มีนาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 28 วันที่ 2 มีนาคม 2561 การอบรม เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” จังหวัดจันทบุรี
7 มีนาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 31 วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
6 มีนาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 30 วันที่ 5 มีนาคม 2561 การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561
5 มีนาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 30 วันที่ 5 มีนาคม 2561 การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com