หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 139 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

19 กรกฎาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 45 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง “ เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม”
29 มิถุนายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 44 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง Link VDO การบรรยาย การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs
16 มิถุนายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 43 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560 ”
7 มิถุนายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 42 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง Link VDO การบรรยาย การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs
5 พฤษภาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 41 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประเด็นคาถาม-คาตอบ เกี่ยวกับการกาหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC
1 พฤษภาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 40 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของงานกรมฯ
19 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 38 วันที่ 19 เมษายน 2560 การสัมมนา เรื่อง ครบเครื่องเรื่อง สัญญาเช่า
12 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 37 วันที่ 12 เมษายน 2560 อัพเดทประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับใหม่
10 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งงบการเงิน ประจำปี 2559 ผ่านระบบ DBD e-Filing ครบ 100%
7 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 35 วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com